24-02-12

Marcel Vervloesem: Open Brief aan Justitieminister Turtelboom (3)

Turtelboom.jpg

Brussel, 24.2.2012

Minister Turtelboom
Waterloolaan 115
1000 Brussel

 
Geachte Mevrouw Turtelboom,
 
Betreft: Marcel Vervloesem - Een' magistratuur zonder zweem van partijdigheid'
 
In bijlage zend ik u (nogmaals) een kopie van mijn schrijven van 9.2.2012.
 
De strafuitvoeringsrechtbank van Antwerpen heeft intussen een onpartijdig vonnis geveld waarbij er rekening werd gehouden met alle gegevens in de klacht tegen Marcel Vervloesem. 
De Raadkamer van Turnhout echter heeft alle gegevens + getuigenissen + het vonnis van de surb te Antwerpen opzij geschoven en heeft besloten om Marcel Vervloesem die ernstige gezondheidsproblemen heeft (kankerpatiënt, hartpatiënt, nierpatiënt, en suikerzieke in die mate dat hij half blind is), nog eens voor een maand op te sluiten.
De Raadkamer bestaat uit de rechters die Marcel Vervloesem ook 11 jaar lang vervolgd hebben, waarbij, zoals de Hoge Raad voor de Justitie vaststelde, zelfs de ontlastende stukken uit het gerechtsdossier verdwenen.  De Raadkamer motiveerde haar beslissing met de uitleg dat men 'de aanklager eerst aan een psychiatrisch onderzoek moet onderwerpen om uit te maken in hoeverre hij geloofwaardig is'.  Aanklager die, zoals ik u schreef, de oudste kleindochter van Marcel Vervloesem bedreigde door middel van nachtelijke telefoons, is momenteel opgesloten in de gesloten jeugdinstelling te Mol.
 
Erop rekenende dat u werkelijk een onpartijdige magistratuur nastreeft, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,
 
Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Brussel
 
Zie bijlage
-----------------
 
Brussel 9.2.2012

Geachte Mevrouw Turtelboom,

Betreft: uw voorstel tot een ‘deontologische code voor de magistratuur’

Ik bezocht enkele dagen geleden uw Facebook-pagina en vroeg U om paal en perk te stellen aan de nieuwe media-campagne tegen Marcel Vervloesem, die nog steeds bestuurslid is van onze vereniging.

Het kan immers niet dat, zoals dit de afgelopen 14 jaren in de zaak Vervloesem steeds het geval was, er iemand met een verhaal naar Het Nieuwsblad stapt en vervolgens een klacht indient bij de politie, waarop de Turnhoutse Justitie dan een waar mediaproces opzet om de aangeklaagde persoon schuldig te doen verklaren. Er bestaat nog zoiets als een vermoeden van onschuld en dit moet gerespecteerd worden.

U verwijderde onze berichten echter van uw Facebook-pagina en ontzegde ons de toegang.

Mag ik U vragen waarom ?

U zei immers dat U ‘elke zweem van partijdigheid bij magistraten wil vermijden’ en dat U hiervoor de ‘deontologische code voor de magistratuur gaat herbekijken’.

Mag ik U hierbij tevens mededelen dat Marcel Vervloesem morgen, vrijdag 10.2.2012, normaal gezien met zijn advocaat voor strafuitvoeringsrechtbank moest verschijnen ‘om de voorwaarden van zijn voorlopige invrijheidsstelling (opnieuw) te bespreken’.
Intussen liet de strafuitvoeringsrechtbank echter weten dat zij de afgelopen maandag zonder hem en zijn advocaat was bijééngekomen en men had beslist dat de ‘voorwaarden ernstig geschonden waren’.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
-----------------
Datum: 24 februari 2012 19:04
Onderwerp: Kinderpornozaak Zandvoort - Marcel Vevloesem
Aan: info@just.fgov.be
Cc: kamer@n-va.be, senaat@helgastevens.be, redactie@zapruder.nl, redactie-i@telegraaf.nl, Redactie Het Vrije Volk <redactie@hetvrijevolk.com>

 

 

De commentaren zijn gesloten.