21-03-12

Open Brief aan minister van justitie, Annemie Turtelboom (7)

turtelboom-schuld-van-impasse-ligt-bij-koning-en-di-rupo.jpgKinderpornozaak Zandvoort - Amsterdamse zedenzaak - Opsluiting van Marcel Vervloesem - 'Onpartijdige rechters': Brief aan justitieminister Turtelboom

Brussel, 21 maart 2012

Minister Turtelboom
Waterloolaan 115
1000 Brussel

 
Geachte Mevrouw Turtelboom,
 
Betreft: Kinderpornozaak Zandvoort - Zaak Vervloesem - Rechters te Turnhout - Onbeäntwoorde brieven
 
Zoals ik in mijn brief van 13.3.2012 stelde, verwacht ik nog altijd een antwoord uwentwege op ons schrijven inzake hogervermeld dossier.  

Uw pleidooi voor een 'magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid' en uw oproep tot het starten van een 'debat rond de verbreding van de deontologie van de magistratuur', wordt immers totaal ongeloofwaardig gemaakt door uw stilzwijgen in deze zaak.

De rechters van de raadkamer te Turnhout die ervoor zorgden dat Marcel Vervloesem, die zwaar ziek is, nu al bijna twee maanden lang in voorarrest zit in de gevangenis van Turnhout, zijn toevallig de rechters van de strafrechtbank te Turnhout die de aktivist gedurende 11 jaren lang via een media-proces vervolgden.  Tijdens het proces verdwenen ook de ontlastende stukken en getuigenissen uit het strafdossier van Marcel Vervloesem, zoals de Hoge Raad voor de Justitie slechts enkele dagen voor de definitieve veroordeling door het hof van beroep te Antwerpen, schriftelijk toegaf.  

In het strafdossier van Marcel Vervloesem bevonden zich ook een cd-rom van de kinderpornozaak Zandvoort en de resultaten van de leugendetectortest die in het voordeel van Marcel Vervloesem pleitte.   Ook deze stukken bleken te zijn verdwenen.

De voornoemde rechters hebben, bij mijn weten, de kinderpornozaak Zandvoort en de 30 processen-verbaal van Vervloesem's halfbroer-aanklager inzake zedenfeiten met jongetjes, nooit laten onderzoeken. In de plaats daarvan werd er wel een jarenlange media-campagne tegen Vervloesem opgezet en kreeg Vervloesem 4 jaar geleden van de Turnhoutse strafrechtbank, per gerechteljk vonnis, een spreekverbod met de pers opgelegd zodat men hem zonder verdere problemen in de tabloids zoals Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws kon afmaken.

De Turnhoutse procureur Jan Poels die U tot kabinetschef benoemde, is ongetwijfeld op de hoogte van dit dossier.
 
De verantwoordelijke van uw onthaaldienst deelde me enkele dagen geleden  mede dat zij mijn brief van 26.2.2012 die U tevens werd gemaild, 'persoonlijk aan de Minister zou overmaken'.
 
In afwachting van uw antwoord, teken ik,
 
Hoogachtend,
 
Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
---------------------------------------------------------
Zopas vernomen dat de diensten van minister Turtelboom nu beslist hebben om Marcel Vervloesem, die sinds vier jaar een spreekverbod met de pers heeft, te beletten dat hij nog zou telefoneren. Dat doen zij door zijn belwaarde niet meer aan te vullen. Gisteren wilden dezelfde justitiediensten, Marcel Vervloesem verplichten om zijn brieven open te versturen zodat zij gekopieerd konden worden. Dat is een schending van het briefgeheim.
De aktievoerder heeft sinds zijn opsluiting, een beperkt bezoekrecht.  Alleen zijn dochter mag op bezoek komen, wat een aantasting is van het bezoekrecht.
Hij mag geen parlementsleden of euro-parlementsleden spreken.
De justitiediensten dreigden ermee om hem te isoleren indien hij dit niet zou doen. Dat is een schending van de Belgische gevangeniswet die bedreigingen en willekeurige sancties tegenover gedetineerden verbiedt.
Marcel Vervloesem heeft vandaag geen brieven meer ontvangen wat bewijst dat men, zoals in het verleden, zijn briefwisseling nu blokkeert. Dit is opnieuw een schending van de Belgische gevangeniswet.
De diensten van minister Turtelboom die vinden dat hij als nierpatient, hartpatient en zwaar zieke suikerzieke nog een paar maanden lang op basis van een verhaal dat in Het Nieuwsblad verscheen, in de gevangenis mag wegkwijnen, onthouden hem nu ook zijn eten voor diabetici. Dat is opnieuw eens schending van de Belgische gevangeniswet die zegt dat gedetineerden evenveel recht hebben op gezondheidszorg als de personen buiten de gevangenis.  Het onthouden van zijn geneesmiddelen en noodzakelijke voeding, is bovendien een aanslag op iemands leven.  
In de gevangenis van Brugge werd Vervloesem's medisch dossier desijds achtergehouden. Zowel in de gevangenis van Turnhout, Brugge als Hasselt werd hem de nodige medische zorg onthouden.  In het ziekenhuis van Brugge waar hij een zware open-hart-operatie diende te ondergaan, werd hij in opdracht van justitie, zelfs aan de rolstoel, operatietafel en gedurende 5 dagen lang aan het ziekenhuisbed vastgeketend.
De vzw Werkgroep Morkhoven aanvaardt dergelijke misdadige en onmenselijke praktijken niet en verzoekt minister Turtelboom om dingend op te treden in deze zaak.
Zij verzoekt de minister ook om de documenten uit de kinderpornozaak Zandvoort waarin verwezen wordt naar de Amsterdamse zedenzaak, aan de Amsterdamse strafrechtbank over te maken zodat deze kan oordelen op basis van een volledig dossier.
De Werkgroep neemt nu contact op met nationale en internationale mensenrechtenorganisaties en plant akties voor de gevangenis van Turnhout.

Aan justitieminister Turtelboom gemailde brieven:
     
Datum: 13 maart 2012 15:15
Onderwerp: Marcel Vervloesem - Interview 13.3.12
Aan: info@just.fgov.be
---
Datum: 21 maart 2012 14:49
Onderwerp: Brief aan justitieminister Turtelboom
Aan: Fm_ Infojust Functional_mailbox <info@just.fgov.be

De commentaren zijn gesloten.