03-04-12

Aktie voor de gevangenis en het gerechtsgebouw van Turnhout

Demonstratie Marcel Vervloesem 29-3-'12 voor de gevangenis en het gerechtsgebouw van Turnhout waar dat aktievoerder Marcel Vervloesem nu reeds 14 jaar lang wordt vervolgd om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken. Bij de aktie kreeg men op een bepaald moment het verbod om nog verder te filmen; kreeg iemand, op straffe van 3 uren éénzame opsluiting, het verbod om de megafoon verder te gebruiken; namen een paar agenten in burger die niets anders deden dan in een bestofte auto rond te rijden, op een opvallend onopvallende manier plaats op een café-terras en werd een manifestant gedurende 8 uren lang in bewaring genomen omdat hij zijn indentiteitskaart niet bij zich zei te hebben.

Met dank aan onze Nederlandse vrienden -  Nieuwe akties gepland in Turnhout en Amsterdam !


http://www.youtube.com/watch?v=cLZU8rCji6k&feature=co...


15:57 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit, Aktie, Gevangenissen, Justitie, Turnhout | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

Commentaren

Brief aan Guy Verhofstadt

Brussel, 31 maart 2012


Geachte Heer Verhofstadt,

Betreft: kinderpornozaak Zandvoort -Amsterdam - gijzelname - akties

Ik ontving geen antwoord uwentwege inzake mijn schrijven inzake bovenvermeld onderwerp alhoewel u ons destijds schreef dat u zich 'ten zeerste geschokt voelde door het kindermisbruik'.

Intussen escaleert de zaak verder. De Turnhoutse justitie gaat gewoon verder met haar misdaadpraktijken en de levensbedreigende gijzeling van Marcel Vervloesem die gedurende een 10-tal dagen geen medicatie meer kreeg in de gevangenis van Turnhout en wiens brieven deels worden geblokkeerd.
Zij kan kan daarbij rekenen op de steun van uw VLD-collega justitieminister Turtelboom die een 'magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid' predikt en de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef benoemde.

De vzw Werkgroep Morkhoven plant na haar akties in Brussel en Turnhout, nu nieuwe akties in Turnhout, Brussel en Amsterdam om de burger in te lichten over de manier waarop de kindermisbruiken in Zandvoort en Amsterdam worden dichtgedekt.

Mag ik u nogmaal verzoeken om uw tussenkomst in deze zaak ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

In bijlage: een kopie van onze allerlaatste publicatie

Gepost door: Morkhoven | 03-04-12

Justitiebeleid Annemie Turtelboom: VLD-kamerlid Sabien Battheu


Brussel, 26.3.2012

Geachte Mevrouw Battheu,

Ik bracht uw parlementaire vraag inzake de medische verzorging in de gevangenissen opnieuw ter sprake maar ben, om verschillende redenen, helemaal niet te spreken over het justitieleid van uw collega Annemie Turtelboom en het stilzwijgen dat zij er op nahoudt.

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens

Gepost door: Morkhoven | 03-04-12

Kinderpornozaak Zandvoort - Amsterdamse zedenzaak: Brief aan minister Turtelboom


Geachte Mevrouw Turtelboom,

Betreft: kinderpornozaak Zandvoort - zedenzaak Amsterdam

In bijlage zend ik u een korte persmededeling.

Mag ik u nogmaals verzoeken om de documenten uit de kinderpornozaak Zandvoort die ik u toestuurde en waarin verwezen wordt naar de Amsterdamse zedenzaak, over te laten maken aan de Amsterdamse rechters die deze zaak momenteel behandelen ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Gepost door: Morkhoven | 03-04-12

Zedenzaak Amsterdam: Brief aan justitieminister Turtelboom


Brussel, 21 maart 2012

Minister Turtelboom
Waterloolaan 115
1000 Brussel


Geachte Mevrouw Turtelboom,

Betreft: Kinderpornozaak Zandvoort - Amsterdamse zedenzaak - Opsluiting en mishandelig van Marcel Vervloesem


Ik hoop dat u de brief die ik u zopas verzonden heb, in goede orde hebt ontvangen.

De zaak blijkt inmiddels verder te escaleren.

Ik vraag dringend om uw aandacht in de volgende kwesties:

We vernamen dat uw diensten thans beslist hebben om Marcel Vervloesem te beletten dat hij nog zou telefoneren. Dat doen zij door zijn belwaarde niet meer aan te vullen.

Gisteren wilden uw diensten hem verplichten om zijn brieven in open briefomslagen te versturen zodat zij gelezen en gekopieerd kunnen worden. Dat is een schending van het briefgeheim en van de bestaande gevangeniswet.

De aktievoerder heeft sinds zijn opsluiting, een beperkt bezoekrecht. Alleen zijn dochter mag op bezoek komen, wat een aantasting is van het bezoekrecht.
Hij mag geen journalisten, parlementsleden, euro-parlementsleden of professoren spreken. De strafrechtbank van Turnhout legde hem vier jaar geleden een spreekverbod met de pers kreeg op, wat een aantasting is van de vrije meningsuiting en de persvrijheid die in de Belgische Grondwet worden gewaardborgd.

Na de inbeslagname van het script van zijn boek en de bedreiging van hem twee jaar op te sluiten indien hij zijn boek zou laten uitgeven, dreigen uw diensten ermee om hem te isoleren indien hij nog verder over de kinderpornozaak Zandvoort spreekt. Dat is een schending van de Belgische gevangeniswet en de europese mensenrechtenverdragen die bedreigingen en willekeurige sancties tegenover gedetineerden verbiedt.

Marcel Vervloesem heeft vandaag geen brieven meer ontvangen wat erop duidt dat men, zoals dat in het verleden voortdurend het geval was, zijn briefwisseling nu blokkeert. Dit is opnieuw een schending van de Belgische gevangeniswet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens dat door België mede ondertekend en afgesloten werd.

Uw diensten die vinden dat hij als nierpatient, hartpatient en zwaar zieke suikerzieke nog een paar maanden lang op basis van een verhaal dat in Het Nieuwsblad verscheen, in één van uw overbevolkte gevangenissen mag wegkwijnen, onthouden hem nu ook zijn diabetes-dieet. Dat is opnieuw eens schending van de Belgische gevangeniswet die zegt dat de personen binnen de gevangenis evenveel recht op medische zorg hebben als de personen buiten de gevangenis. Het overlijden van iemand tengevolge van het bewust onthouden van geneesmiddelen, medische verzorging en noodzakelijke voeding, staat bij wet gelijk aan moord.

Ik wens u eraan te doen herinneren dat Vervloesem's medisch dossier in de gevangenis van Brugge destijds werd achtergehouden. Zowel in de gevangenis van Turnhout, Brugge als Hasselt werd hem de nodige medische zorg onthouden. In het ziekenhuis van Brugge waar hij een zware open-hart-operatie diende te ondergaan, werd hij in opdracht van justitie, zelfs aan de rolstoel, operatietafel en gedurende 5 dagen lang aan het ziekenhuisbed vastgeketend. Dat zijn folterpraktijken de door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens worden verboden maar die in de meeste europese gevangenissen niettegenstaande de herhaaldelijke veroordelingen, nog steeds een dagdagelijkse praktijk blijken te zijn.

De vzw Werkgroep Morkhoven aanvaardt dergelijke misdadige en onmenselijke praktijken niet.

Zij verzoekt u dan ook om dringend uw politieke verantwoordelijkheid in deze zaak op te nemen en op te treden.

Zij verzoekt u ook om de documenten uit de kinderpornozaak Zandvoort waarin verwezen wordt naar de Amsterdamse zedenzaak, aan de Amsterdamse strafrechtbank over te laten maken zodat deze kan oordelen op basis van een volledig dossier.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Europees_Verdrag_voor_de_Rec...

Gepost door: Morkhoven | 03-04-12

Brief aan minister van justitie, Annemie Turtelboom

Brussel, 21 maart 2012

Minister Turtelboom
Waterloolaan 115
1000 Brussel


Geachte Mevrouw Turtelboom,

Betreft: Kinderpornozaak Zandvoort - Zaak Vervloesem - Rechters te Turnhout - Onbeäntwoorde brieven

Zoals ik in mijn brief van 13.3.2012 stelde, verwacht ik nog altijd een antwoord uwentwege op ons schrijven inzake hogervermeld dossier.

Uw pleidooi voor een 'magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid' en uw oproep tot het starten van een 'debat rond de verbreding van de deontologie van de magistratuur', wordt immers totaal ongeloofwaardig gemaakt door uw stilzwijgen in deze zaak.

De rechters van de raadkamer te Turnhout die ervoor zorgden dat Marcel Vervloesem, die zwaar ziek is, nu al bijna twee maanden lang in voorarrest zit in de gevangenis van Turnhout, zijn toevallig de rechters van de strafrechtbank te Turnhout die de aktivist gedurende 11 jaren lang via een media-proces vervolgden. Tijdens het proces verdwenen ook de ontlastende stukken en getuigenissen uit het strafdossier van Marcel Vervloesem, zoals de Hoge Raad voor de Justitie slechts enkele dagen voor de definitieve veroordeling van de aktievoerder door het hof van beroep te Antwerpen, schriftelijk toegaf.

In het strafdossier van Marcel Vervloesem bevonden zich ook een cd-rom van de kinderpornozaak Zandvoort en de resultaten van de leugendetectortest die in het voordeel van Marcel Vervloesem pleitte. Ook deze stukken bleken te zijn verdwenen.

De voornoemde rechters hebben, bij mijn weten, de kinderpornozaak Zandvoort en de 30 processen-verbaal van Vervloesem's halfbroer-aanklager inzake zedenfeiten met jongetjes, nooit laten onderzoeken. In de plaats daarvan werd er wel een jarenlange media-campagne tegen Vervloesem opgezet en kreeg Vervloesem 4 jaar geleden van de Turnhoutse strafrechtbank, per gerechteljk vonnis, een spreekverbod met de pers opgelegd zodat men hem zonder verdere problemen met nieuwe beschuldigingen in de tabloids zoals Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws kan afmaken.

De Turnhoutse procureur Jan Poels die U tot kabinetschef benoemde, is ongetwijfeld op de hoogte van dit dossier.

De verantwoordelijke van uw onthaaldienst deelde me enkele dagen geleden mede dat zij mijn brief van 26.2.2012 die U tevens werd gemaild, 'persoonlijk aan de Minister zou overmaken'.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
---------------------------------------------------------
Aan justitieminister Turtelboom gemailde brieven:

Datum: 13 maart 2012 15:15
Onderwerp: Marcel Vervloesem - Interview 13.3.12
Aan: info@just.fgov.be
---
Datum: 21 maart 2012 14:49
Onderwerp: Brief aan justitieminister Turtelboom
Aan: Fm_ Infojust Functional_mailbox

Gepost door: Morkhoven | 03-04-12

De commentaren zijn gesloten.